Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice"

"Investiţii pentru viitorul dumneavoastră"

Activitatea 1 Management de proiect

Subactivitatea 1.1 – Incheierea contractelor de muncă
   Se vor încheia contractele individuale de muncă cu membrii echipei de proiect care nu sunt angajați ai solicitantului respectând procedurile  legale în vigoare și sumele alocate cu această destinație. 
    Se va organiza o primă întâlnire a echipei de proiect în care managerul echipei de implementare va prezenta proiectul. Nucleul echipei de proiect este propus prin prezenta cerere de finanţare şi este format din specialişti din domeniul de management, tehnic şi economic ai S.C. OTL S.A. şi ai Direcţiei de Management Proiecte cu Finanţare Internaţională din cadrul Primăriei municipiului Oradea.

Citeşte mai departe...

Activitatea 2 Informare şi publicitate privind proiectul

2.1. Organizarea procedurii de achiziţie de servicii şi materiale de informare şi publicitate

În primele trei luni de la semnarea contractului de finanţare vor fi derulate procedurile de achiziție publică specifice necesare achiziţiei de servicii şi materiale de informare şi publicitate astfel încât să se asigure vizibilitatea proiectului şi conştientizarea publică pe întreaga perioadă de implementare a proiectului.

Citeşte mai departe...

Activitatea 3 Construcţie clădiri/extindere clădiri

3.1. Realizarea și recepționarea proiectului tehnic de execuție elaborat pentru realizarea construcției destinate Centrului de Cercetare Mecatronică;

     Proiectul tehnic va fi realizat în concordanţă cu Studiul de Fezabilitate, şi va conţine toate detaliile tehnice necesare realizării construcției. Proiectul tehnic va fi supus analizei unei comisii de evaluare şi recepţie, iar în cazul în care acesta îndeplineşte toate cerinţele, se va face recepţia acestei părţi din documentaţia tehnico-economică.

Citeşte mai departe...

Activitatea 4 Achiziţionarea de active corporale pentru C-D (echipamente IT şi pentru comunicaţii)

Activitatea 4 – Achiziţionarea de active corporale pentru C-D (echipamente IT şi pentru comunicaţii; instalaţii, echipamente şi instrumente independente pentru cercetare) şi necorporale 

4.1. Organizarea procedurilor de achiziție active corporale pentru C-D (echipamente IT şi pentru comunicaţii; instalaţii, echipamente şi instrumente independente pentru cercetare) şi necorporale;

Citeşte mai departe...

Activitatea nr.5 - Auditarea externă a activităților desfășurate în cadrul Centrului de Cercetare în Mecatronică

5.1. Organizarea procedurilor de achiziţie a serviciilor de audit extern
Se va realiza de asemenea un audit extern al proiectului, derulat de către câştigătorul procedurii de achiziţie a serviciilor de audit financiar extern, organizată în primele trei luni de implementare a propiectului.
Durata aferentă acestei subactivități este de: luna întâi până în luna a treia de implementare;

5.2. Efectuarea auditului extern
Auditul extern al proiectului va fi realizat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit și cu respectarea normelor legale în vigoare elaborate de Camera Auditorilor Financiari din România;
Durata aferentă acestei subactivități este de: luna a 4-a de implementare a proiectului, până în luna a 20 de implementare;

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României