Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice"

"Investiţii pentru viitorul dumneavoastră"

Activitatea 1 Management de proiect

Subactivitatea 1.1 – Incheierea contractelor de muncă
   Se vor încheia contractele individuale de muncă cu membrii echipei de proiect care nu sunt angajați ai solicitantului respectând procedurile  legale în vigoare și sumele alocate cu această destinație. 
    Se va organiza o primă întâlnire a echipei de proiect în care managerul echipei de implementare va prezenta proiectul. Nucleul echipei de proiect este propus prin prezenta cerere de finanţare şi este format din specialişti din domeniul de management, tehnic şi economic ai S.C. OTL S.A. şi ai Direcţiei de Management Proiecte cu Finanţare Internaţională din cadrul Primăriei municipiului Oradea.
    La această întâlnire vor participa toţi membrii desemnaţi ai echipei de implementare, precum şi persoane din conducerea beneficiarului cu responsabilitate decizională, reprezentanţi ai serviciilor de specialitate care vor fi implicaţi în derularea proiectului. 
     În acest sens, se vor întocmi fişe individuale de responsabilităţi, ţinându-se seama de fişele de post întocmite pentru acest proiect la lansarea aplicaţiei, de competenţele, abilităţile şi experienţa fiecărui membru al echipei. Fişele de responsabilităţi vor fi întocmite pentru fiecare membru al echipei în parte şi vor cuprinde sarcinile alocate, resursele necesare, timpul alocat, etc.
     De asemenea, în cadrul acestei întâlniri, se va hotărî care va fi frecvenţa întâlnirilor echipei de proiect şi locaţia întâlnirilor periodice de lucru.
Durata de desfășurare a activității: douăzeci luni
 
Subactivitatea 1.2 – Monitorizarea și decontarea activităților derulate în cadrul proiectului

    Monitorizarea proiectului este un proces continuu, desfăşurat pe toată durata proiectului, prin care se va urmări evoluţia tuturor activităţilor necesare în dezvoltarea, implementarea şi finalizarea acestuia.
Procesul de monitorizare a proiectului cuprinde activităţi şi resurse aflate într-o continuă interdependenţă:
- Monitorizare şi revizuire premanentă - echipa de proiect urmăreşte evoluţia proiectului. Activitatea presupune colectarea, analizarea şi utilizarea, sistematică şi continuă, a informaţiilor în vederea fundamentării procesului de luare a deciziilor.
- Realizarea planului de lucru – planul managerial de implementare a proiectului, ţinând cont de activităţile şi graficul acestora cuprinse în Cererea de finaţare. Acesta va fi analizat, completat şi modificat cu fiecare pas parcurs în implementare.
- Raportare - Echipa de proiect furnizează rapoartele asupra progresului fizic şi financiar înregistrat către agenţiile de implementare, respectiv:
- raport de activitate (raport de progres)
- rapoartele tehnice şi financiare
- Întreaga echipă de proiect va participa la şedinţele de analiză a stării curente. Frecvenţa întâlnirilor va fi sensibil influenţată de problemele apărute şi de gradul de solicitare impus de activităţile proiectului. Şedinţele trebuie să fie focalizate pe starea curentă în raport cu planul de lucru şi să faciliteze descoperirea situaţiilor dificile curente, cereri de schimbare a conţinutului sau potenţiale riscuri. Printre aceste riscuri se numără:

 

În dezvoltarea Proiectului, echipa de management va conlucra cu serviciile de specialitate din cadrul S.C. OTL S.A., care vor asigura asistenţa financiară şi juridică.
Beneficiarul va ţine o contabilitate analitică a proiectului, registre exacte şi periodice, precum şi înregistrări contabile separate şi transparente ale implementării proiectului.
Auditarea internă a proiectului presupune examinarea situaţiilor financiare şi a raportărilor contabile aferente investiţiei în cadrul instituţiei şi consemnarea rezultatelor în cadrul unui raport care certifică dacă, în opinia auditorilor, raportările contabile examinate reflectă în mod real situaţia financiară.
Auditul pe toată perioada derulării investiţiei va fi derulat prin Biroul Financiar din cadrul S.C. OTL S.A. În cazul solicitării finanţatorului se va angaja şi un contract de auditare extern, care va fi acoperit în întregime de către aplicant.
Durata aferentă acestei subactivități de monitorizare și decontare este de: luna întâi de implementare până în luna 20 de implementare;

 

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României