Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice"

"Investiţii pentru viitorul dumneavoastră"

Activitatea 3 Construcţie clădiri/extindere clădiri

3.1. Realizarea și recepționarea proiectului tehnic de execuție elaborat pentru realizarea construcției destinate Centrului de Cercetare Mecatronică;

     Proiectul tehnic va fi realizat în concordanţă cu Studiul de Fezabilitate, şi va conţine toate detaliile tehnice necesare realizării construcției. Proiectul tehnic va fi supus analizei unei comisii de evaluare şi recepţie, iar în cazul în care acesta îndeplineşte toate cerinţele, se va face recepţia acestei părţi din documentaţia tehnico-economică.
   Durata întocmirii și recepționării proiectului tehnic de execuție conform normelor legale în vigoare: luna unu și luna a doua de implementare a proiectului ; 
3.2. Obţinerea autorizaţiei de construcţie pentru realizarea clădirii destinate Centrului de Cercetare Mecatronică;
    Autorizaţia de construcţie va fi obţinută de către furnizorul serviciilor de proiectare în numele beneficiarului. Pentru obţinerea acesteia se va elabora documentaţia de către firma de proiectare, documentaţie ce va fi însoţită de către acordurile şi avizele prevăzute în legislaţie şi solicitate prin Certificatul de Urbanism (PSI, sănătate publică, alimentare cu energie electrică, expertize tehnice, avizul Inspectoratului de Stat în Construcţii, alte acorduri şi avize).
    Durata obținerii autorizației de construcție: luna a doua de implementare a proiectului;
3.3. Organizarea procedurii pentru achiziţia publică de servicii de dirigenţie de şantier
Activităţile legate de asistenţa tehnică se referă la contractarea dirigenţiei de şantier. În vederea derulării acestei activităţi se va efectua o procedură de achiziţie publică. 
Durata procedurii de achiziție publică a serviciilor de dirigenție de șantier: 3 luni;

3.4. Prestarea serviciilor de dirigenţie de şantier (asistență tehnică)
    Serviciile de asistenţă tehnică, in speta dirigentie de santier, vor fi prestate pe toată perioada derulării lucrărilor de constucţii. Activităţile inspectorului de şantier trebuie să fie în conformitate cu cerinţele stabilite prin Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, actualizată.
    Scopul serviciului de dirigenţie de şantier este de a urmări instituirea sistemului calităţii în construcţii, astfel încât să fie realizate construcţii de calitate corespunzătoare.
    Controlul proceselor de execuţie reprezintă acţiuni de monitorizare a fluxurilor tehnologice, în scopul îndeplinirii unor condiţii specificate şi înlăturării stărilor de neconformitate.
    Controlul este condiţionat de o serie de acţiuni şi criterii îndeplinite de toţi factorii implicaţi in realizarea lor, respectiv resursele umane şi materiale. Conducerea şi asigurarea calităţii în construcţii constituie obligaţia tuturor celor care participă la conceperea, realizarea şi exploatarea construcţiilor şi implică o strategie adecvată şi măsuri specifice pentru garantarea calităţii acestora.
   Dirigintele de şantier va presta servicii pe toata durata executării lucrărilor de construcţie şi va întocmi rapoarte către beneficiar privind stadiul lucrărilor precum şi probleme întâmpinate şi soluţiile tehnice care se impun. Acesta va participa şi la recepţiile de primire şi de predare a aplasamentului. Activitatea de Dirigintelui de şantier va avea la bază imparţialitate faţă de constructor, furnizori şi proiectanţi, respectând principiile concurenţei loiale, profesionalismul, şi fidelitatea.
Durata prestării serviciilor de dirigenție de șantier: luna a 6-a până în luna a 17 - a; 

3.5. Organizarea procedurii de achiziţie de lucrări pentru realizarea clădirii destinate Centrului de Cercetare Mecatronică
În vederea organizării achiziţiei de lucrări se va elabora documentaţia de atribuire în care se va specifica orice cerinţă, criteriu, regulă şi alte informaţii necesare pentru a asigura ofertantului o informare completă, corectă şi explicită cu privire la modul de aplicare a
procedurii de atribuire.
După elaborarea documentaţiei se va trece la trimiterea spre publicare a anunţului de intenţie şi participare către operatorul SEAP şi Monitorul Oficial. Participanţii la licitaţie vor elabora ofertele, după care acestea vor fi deschise, examinate şi evaluate, în urma acestui proces stabilindu-se oferta câştigătoare. Rezultatul va fi comunicat, iar după trecerea perioadei de depunere şi soluţionare a contestaţiilor, se va
semna contractul sau se va încheia acordul cadru.
Durata organizării procedurii de achiziție publică și declarare a ofertantului câștigător: luna a 3 de implementare a proiectului până în luna a cincea de organizare a proiectului;

3.6. Executarea lucrărilor de realizare a clădirii destinate Centrului de Cercetare în Mecatronică
Se propune realizarea unui “Centru de mecatronică destinat diagnozei tehnice a echipamentelor şi instalaţiilor din structura sistemului de transport electric urban Oradea”.
Pentru realizarea acestui centru este necesară construirea unei clădiri astfel: 
- Regimul de înălţime se limitează la parter + supantă.
Structura de rezistenţă a laboratorului este alcătuită din:
- fundaţii de tip izolat sub stâlpii cadrelor fiind alcătuite dintr-un bloc de beton simplu şi cuzinet din beton armat.
- cadre metalice HEA 280 cu secţiune semicirculară, pe structură uşoară, cu schelet metalic
- pentru preluarea sarcinilor orizontale (seism, vânt) vor fi prevăzute contravântuiri
- închiderile exterioare se vor realiza cu panouri multistrat tip Sandwich, prinderea panourilor se va efectua prin intermediul unor pane de fronton rezemate pe corniere sudate de cadrele metalice transversale.
- pentru compartimentări interioare se vor utiliza panouri uşoare de tip rigips, respectiv plăci din gips-caron montate pe schelet metalic.

Centrul de mecatronică are următorii indici de suprafaţă şi volum:
- Suprafaţă construită = 498,20 mp
- Suprafaţă desfăşurată = 562,17 mp
- Aria utilă = 519,76 mp
- Înîălţime = 6,00 m

Centrul are următoarele funcţiuni:
Parter
- Centru de mecatronică 418,98 mp
- Vestiar femei şi grup sanitar 12,10 mp
- Vestiar bărbaţi şi grup sanitar 10,72 mp
- Depozit 4,63 mp
- Sală odihnă şi mese 25,19 mp
Subpantă
- Birou 1 18,52 mp
- Birou 2 18,52 mp
- Coridor 11,04 mp

Durata de executare a lucrărilor de realizare a construcției destinate Centrului de Cercetare în Mecatronică: din luna a șasea de implementare până în luna a 17-a de implementare;

3.7. Recepţia lucrărilor execuție a clădirii destinate Centrului de Cercetare în Mecatronică;

Recepţia la terminarea lucrărilor constituie o componentă a sistemului calităţii şi este actul prin care beneficiarul investiţiei declară că acceptă să preia lucrarea de investiţie cu sau fără rezerve şi că aceasta poate fi dată în folosinţă. Prin actul de recepţie se certifică faptul că
executantul şi-a îndeplinit obligaţiile în conformitate cu prevederile contractului şi ale documentaţiei de execuţie.
Executantul va comunica beneficiarului data terminării tuturor lucrărilor prevăzute în contract, printr-un document scris confirmat de investitor. O copie a comunicării va fi transmisă de executant şi reprezentantului investitorului pe şantier. La terminarea examinării, comisia de recepţie va consemna observaţiile şi concluziile în procesul-verbal de recepţie şi îl va înainta în termen de 3 zile lucrătoare beneficiarului
împreună cu recomandarea de admitere cu sau fără obiecţii a recepţiei, amânarea sau respingerea ei.
Durata de realizare a recepției lucărilor de realizare a clădirii destinate Centrului de Cercetare în Mecatronică: luna 17 de implementare a proiectului; 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României