Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice"

"Investiţii pentru viitorul dumneavoastră"

Activitatea 4 Achiziţionarea de active corporale pentru C-D (echipamente IT şi pentru comunicaţii)

Activitatea 4 – Achiziţionarea de active corporale pentru C-D (echipamente IT şi pentru comunicaţii; instalaţii, echipamente şi instrumente independente pentru cercetare) şi necorporale 

4.1. Organizarea procedurilor de achiziție active corporale pentru C-D (echipamente IT şi pentru comunicaţii; instalaţii, echipamente şi instrumente independente pentru cercetare) şi necorporale;
Va fi organizată o licitaţie publică pentru achiziţia de dotări specifice activităţii de cercetare pentru dotarea centrului de cercetare. Această procedură va fi organizată în conformitate cu prevederile O.U.G.34/2006 privind achizițiile publice, va fi elaborat caietul de sarcini conform specificațiilor tehnice ale echipamentelor și documentația de achiziție publică, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Durata pentru organizarea procedurilor de achiziție publică a echipamentelor destinate activității de cercetare-dezvoltare este structurată astfel:
- achiziționarea strungului de prelucrări mecanize în situ: luna 3 până în luna a 9 de implementare a proiectului;
- achiziția UNIMOG-ului: luna 3 până în luna 9 de implementare a proiectului;
- achiziție lot studiu vibrații: luna 3 până în luna a 12-a de implementare a proiectului;
- achiziție lot studiu termografie: luna 3 până în luna 12-a de implementare a proiectului;
- achiziție lot echilibrare: luna 3 până în luna 12 de implementare a proiectului;
- achiziție truse SDV: luna 3 până în luna 14 de implementare a proiectului;
- achiziție IT: luna 3 până în luna 18 de implementare a proiectului;
- achiziție de mobilier destinat activităților centrului de cercetare: luna 16 până în luna 19 de implementare a proiectului;
- achiziție echipamente P.S.I.: luna 16 până în luna 19 de implementare;

4.2. Livrarea de active corporale pentru C-D (echipamente IT şi pentru comunicaţii; instalaţii, echipamente şi instrumente independente pentru cercetare) şi necorporale;
Furnizorul va livra echipamentele şi mobilierul specific conform specificaţiilor caietului de sarcini. Echipamentele livrate sunt grupate astfel:
- strung de prelucrări mecanice în situ;
- UNIMOG;
- lot studiu vibrații;
- lot studiu termografie;
- lot echilibare;
- truse SDV;
- echipamente IT;
- mobilier destinat activităților centrului de cercetare-dezvoltare;
- echipamente P.S.I.;

4.3.Recepţia echipamentelor şi softurilor necesare activității de cercetare-dezvoltare;
 
Recepţia constituie o componentă a sistemului calităţii şi este actul prin care beneficiaruli investiţiei declară că acceptă, preia echipamentele livrate cu sau fără rezerve şi că acestea pot fi date în folosinţă. Prin actul de recepţie se certifică faptul că furnizorul şi-a îndeplinit obligaţiile în conformitate cu prevederile contractului şi ale documentaţiei de execuţie.
La terminarea examinării, comisia va consemna observaţiile şi concluziile în procesulverbal de recepţie şi îl va înainta beneficiarului împreună cu recomandarea de admitere cu sau fără obiecţii a recepţiei, amânarea sau respingerea ei.
Durata acestei subactivități este de: din luna a 9 de implementare până în luna de 19 de implementare;

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României