Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice"

"Investiţii pentru viitorul dumneavoastră"

Beneficiari

 

Grupurile/entităţile ce vor beneficia de pe urma rezultatelor proiectului vor fi:

Ca şi beneficiari direcţi vizat de rezultatul proiectului vor fi de asemenea şi angajaţii, al căror beneficiu va fi îmbunătăţirea/ameliorarea condiţiilor de lucru, scăderea timpului efectiv de intervenţie dar şi specializarea angajaţilor în utilizarea unor tehnologii de ultimă generaţie, noi şi inovative în România.

Ca şi beneficiari indirecţi vizaţi de rezultatul proiectului vor fi în primul rând: 
- călătorii cu serviciul de transport în comun cu tramvaiul, în al doilea rând, proprietarii imobilelor învecinate infrastructurii SC Oradea Transport Local SA utilizată pentru transportul în comun cu tramvaiul, şi în al treilea rând restul populaţiei municiupiului Oradea, care nu neapărat utilizează tramvaiul ca mijloc de transport şi/sau care nu locuiesc în apropierea reţelei de infrastructură a SC Oradea Transport Local SA.

Pentru călatorii cu serviciul de transport în comun cu tramvaiul beneficiile aduse de implementarea unui astfel de centru de mecatronică vor fi:
- creşterea confortului din mijloacele de transport în comun(tramvaie) cauzat de zgomot şi de vibraţii;
- creşterea confortului din mijloacele de transport în comun(tramvaie) datorat accidentelor şi/sau defecţiunilor mijloacelor de transport în comun(tramvaie);
- stagnarea sau chiar scăderea preţului la serviciile oferite de SC Oradea Transport Local SA;

Pentru proprietarii imobilelor învecinate infrastructurii SC Oradea Transport Local SA utilizată pentru transportul în comun cu tramvaiul, beneficiile aduse de implementarea unui astfel de proiect vor fi:
- scăderea poluării fonice datorate zgomotului produs atât de calea de rulare a tramvaielor cât şi de tramvaie în sine
- creşterea confortului datorat faptului că lucrările de mentenanţă şi/sau întreţinere a căii de rularevor fi efectuate mai rar
- reducerea nivelului vibraţiilor transmise de la calea de rulare în structura imobilelor învecinate acesteia, prin exploatarea infrastructurii de transport în condiţii mult îmbunătăţite;

Pentru restul populaţiei municiupiului Oradea, care nu neaparat utilizează tramvaiul ca mijloc de transport şi/sau care locuiesc în apropierea reţelei de infrastructură a SC Oradea Transport Local SA beneficiile aduse de implementarea unui astfel de centru de mecatronică vor fi:
- scăderea poluării fonice datorate stării tehnice necorespunzătoare a mijloacelor de transport în comun (tramvaie)
- flux rutier mai alert, datorită lucrărilor de mentenanţă ce vor fi efectuate mai rar şi preventiv
- asigurarea unei protecţii/securităţi sporite pentru restul populaţiei, care vor fi protejaţi de eventualele incidente în circulaţia pietonală determinate de impactul vibraţiilor asupra clădirilor învecinate căilor de rulare pentru tramvaiele aparţinând SC Oradea Transport Local SA
- reducerea nivelului vibraţiilor transmise de la calea de rulare în structura imobilelor învecinate acesteia, prin exploatarea infrastructurii de transport în condiţii mult îmbunătăţite;
- cercetătorii locali, în momentul actual existând două licee care au un astfel de profil, de mecatronică. Aceştia vor fi beneficiari indirecţi ai proiectului, prin dezvoltarea colaborării între liceele cu profile de specialitate şi SC Oradea Transport Local SA, prin posibilitatea de a-şi satisface perioada de practică în cadrul acestui “Centru de cercetare mecatronică a siguranţei transportului public în comun de călători”. Pe termen lung acest centru îşi propune a atrage tinerii cercetători absolvenţi din minicipiul Oradea.
- economia locală, prin dezvoltarea turismului, deoarece în relaţie cu clusterul pe apă geotermală se doreşte îmbunătăţăţirea fluxurilor de transport în comun de călători cu tramvaiul pentru a asigura un transport sigur, eficient ţi într-un confort adecvat între punctele cheie ale turismului local, aducând de asemenea un beneficiu pe domeniul 45 socio-economic

Sustenabilitatea financiara

 

Centrul de Cercetare Mecatronică generează pe parcursul celor cinci ani de funcţionare, obligatoriu de menţinut în funcţiune potrivit ghidului solicitantului, după punerea în funcţiune a investiţiei, următoarele categorii de cheltuieli:
 
a) cheltuielile de personal, această categorie de cheltuieli se referă la salariile şi contribuţiile sociale care urmează a fi achitate personalului angajat în cadrul centrului. După cum reiese şi din structura organizatorică a centrului numărul locurilor de muncă nou create pentru activitatea de cercetare-dezvoltare este de 10;

b) cheltuielile cu mentenanţa, se referă la cheltuielile cu piesele de schimb şi materiale auxiliare necesare funcţionării echipamentelor tehnologice din centru. Aceste cheltuieli au fost evaluate în cadrul analizei cost-beneficiu, anexă la studiul de fezabilitate;

c) cheltuielile cu amortizarea, se referă la partea de recuperare a investiţiei care nu este finanţată din fonduri nerambursabile, ci este asigurată din sursele de finanţare proprii sau împrumutate ale societăţii, dar care poate fi recuperată prin tarife ca urmare a serviciilor prestate populaţiei;
 
d) cheltuielile cu utilităţile publice, respectiv cheltuielile cu energia electrică, apa, canalizarea, încălzirea, necesare funcţionării Centrului de Cercetare Mecatronică. 

Toate aceste cheltuieli au fost evaluate în cadrul analizei cost-beneficiu care aşa cum am mai menţionat,care face parte integrantă din studiul de fezabilitate elaborat în acest scop.
Finanţarea acestor cheltuieli operaţionale ale Centrului de Cercetare Mecatronică va fi asigurată pe perioada celor cinci ani de zile, ulterior punerii în funcţiune a centrului din bugetul de venituri şi cheltuieli al societăţii S.C. Oradea Transport Local S.A., respectiv din sursele de finanţare proprii sau atrase (împrumutate) ale societăţii.

 

Subcategorii

  • Activitatile proiectului

     

    Activităţile vor fi orientate în principal, spre dezvoltarea infrastructurii de cercetare a S.C. OTL S.A. Oradea.
    Activităţile principale constau în realizarea construcţiei unde va funcționa “Centrul de mecatronică destinat diagnozei tehnice a echipamentelor şi instalaţiilor din structura sistemului de transport electric urban Oradea”, amenajarea spaţiilor şi dotarea cu echipamente şi aparatură de cercetare la cel mai ridicat nivel mondial. Realizarea acestei infrastructuri de cercetare, precum si activităţile de dotare cu echipamentele şi aparatura specifică domeniilor de cercetare vizate sunt descrise in continuare.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României