Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice"

"Investiţii pentru viitorul dumneavoastră"

Sustenabilitatea financiara

 

Centrul de Cercetare Mecatronică generează pe parcursul celor cinci ani de funcţionare, obligatoriu de menţinut în funcţiune potrivit ghidului solicitantului, după punerea în funcţiune a investiţiei, următoarele categorii de cheltuieli:
 
a) cheltuielile de personal, această categorie de cheltuieli se referă la salariile şi contribuţiile sociale care urmează a fi achitate personalului angajat în cadrul centrului. După cum reiese şi din structura organizatorică a centrului numărul locurilor de muncă nou create pentru activitatea de cercetare-dezvoltare este de 10;

b) cheltuielile cu mentenanţa, se referă la cheltuielile cu piesele de schimb şi materiale auxiliare necesare funcţionării echipamentelor tehnologice din centru. Aceste cheltuieli au fost evaluate în cadrul analizei cost-beneficiu, anexă la studiul de fezabilitate;

c) cheltuielile cu amortizarea, se referă la partea de recuperare a investiţiei care nu este finanţată din fonduri nerambursabile, ci este asigurată din sursele de finanţare proprii sau împrumutate ale societăţii, dar care poate fi recuperată prin tarife ca urmare a serviciilor prestate populaţiei;
 
d) cheltuielile cu utilităţile publice, respectiv cheltuielile cu energia electrică, apa, canalizarea, încălzirea, necesare funcţionării Centrului de Cercetare Mecatronică. 

Toate aceste cheltuieli au fost evaluate în cadrul analizei cost-beneficiu care aşa cum am mai menţionat,care face parte integrantă din studiul de fezabilitate elaborat în acest scop.
Finanţarea acestor cheltuieli operaţionale ale Centrului de Cercetare Mecatronică va fi asigurată pe perioada celor cinci ani de zile, ulterior punerii în funcţiune a centrului din bugetul de venituri şi cheltuieli al societăţii S.C. Oradea Transport Local S.A., respectiv din sursele de finanţare proprii sau atrase (împrumutate) ale societăţii.

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României